Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KORTAS.PL Z 06.11.2017

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.kortas.pl ;

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod [adresem], za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy KORTASFASHION Sp. z o.o  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.kortas.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.kortas.pl , prowadzony jest przez KORTASFASHION Sp. z o.o.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

 

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer lub innej przeglądarki internetowej


2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa KORTASFASHION Sp. z o.ozastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.kortas.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. KORTASFASHION Sp. z o.omoże pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez KORTASFASHION Sp. z o.oza zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię [nazwa prowadzącego].

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody KORTASFASHION Sp. z o.o

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla KORTASFASHION Sp. z o.o,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.kortas.pl , dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „ Zamawiam z obowiązkiem zapłaty lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

 

4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z KORTASFASHION Sp. z o.o Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

5.0. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5.1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.kortas.ploraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską DPD, umożliwiamy również odbiór osobisty w naszych salonach. Koszty dostawy wynoszą 10 zł przy przedpłacie i 15 zł przy pobraniu. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego ING 45 1050 1908 1000 0090 3090 7597,

b) płatnością w systemie PAYPAL , PayU

c) zapłata kartą płatniczą W systemie PAYPAL , PayU

 

VII. Prawo do odstąpienia od umowy

Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas na adres pocztowy KORTASFASHION Sp. z o.o. 58-100 Świdnica, ul. Spółdzielcza 2/A lub mejlowo na adres biuro@kortas.pl  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który dołączany jest do każdego zamówienia            

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy na Państwa konto wskazane w formularzu zwrotu w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. KORTASFASHION Sp. z o.o jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@kortas.pl . KORTASFASHION Sp. z o.o zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

8.3. KORTASFASHION Sp. z o.o nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. KORTASFASHION Sp. z o.opodejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić KORTASFASHION Sp. z o.o o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: 58-100 Świdnica , ul Spódzielcza 2/A, mailowo pod adres biuro@kortas.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. KORTASFASHION Sp. z o.o zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

X. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

10.1.Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.2.W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.3.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy KORTASFASHION Sp. z o.o a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę KORTASFASHION Sp. z o.o.

10.4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.Pole 4 odnosi się do umów kupna towaru.

KARTA PODARUNKOWA KORTAS REGULAMIN POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin „Karta Podarunkowa KORTAS” wyznacza zasady nabywania i użytkowania karty podarunkowej w salonach stacjonarnych i na www.kortas.pl 2. Poprzez użyte w niniejszym dokumencie określenia rozumie się: Administrator i Wydawca (dalej „Administrator”) KORTASFASHION Sp.z o.o., 58-100, Świdnica, ul. Spółdzielcza 2/A, NIP 884-275-43-99, regon 361387918, KRS 0000556209 Nabywca (dalej „Nabywca”) osoba fizyczna lub też prawna, która nabywa Kartę podarunkową za deklarowaną i zdeponowaną na Karcie kwotę Posiadacz (dalej „Posiadacz”) osoba fizyczna, której Nabywca przekazał Kartę podarunkową, a co za tym idzie zdeponowane na niej środki Akceptujący (dalej „Akceptujący”) pracownik Administratora, który przyjmuje płatność Kartą podarunkową Paragon (dalej „Paragon”) dokument niefiskalny potwierdzający płatność Nabywcy za Kartę Podarunkową Informacje o Karcie podarunkowej dokument zawierający opis Karty Podarunkowej, okres jej ważności, kwotę, którą Nabywca zasilił kartę ect. Transakcja łączona transakcja, w czasie której Posiadacz używa kilku form płatności za towary np. karty kredytowej oraz gotówki NABYCIE KARTY PODARUNKOWEJ 1. Kartę podarunkową można kupić w salonach marki Kortas: Świdnica, ul. Długa 8, Wrocław – CH Magnolia Park, Pasaż Grunwaldzki 2. Kartę podarunkową można zasilić: kwota minimalna: 50, kwota maksymalna: 1000 3. Aktywacja Karty podarunkowej następuje w dniu jej zakupu przez Nabywcę 4. Kupując Kartę podarunkową Nabywca wraz z nią otrzymuje od Akceptanta Paragon oraz Informację o Karcie podarunkowej 5. Raz załadowanej Karty Podarunkowej nie można ponownie zasilić UŻYWANIE KARTY PODARUNKOWEJ 1. Karta podarunkowa jako metoda płatnicza obowiązuje tylko w salonach marki Kortas i przy zakupach na www.kortas.pl 2. Kwota, jaką Nabywca zasila Kartę podarunkową nie może zostać oprocentowana 3. Na Karcie podarunkowej nie znajdują się dane Posiadacza, w związku z czym może on przekazać ją innemu podmiotowi. W takim wypadku podmiot ten staje się jej Posiadaczem 4. Administrator reprezentowany przez Akceptującego nie wydaje Posiadaczowi reszty w gotówce w przypadku, gdy ten za zakupione towary zapłaci mniej, niż opiewa suma zdeponowana na Karcie podarunkowej 5. Administrator dopuszcza dopłatę (gotówka, karta płatnicza, karta kredytowa) w sytuacji, gdy Posiadacz Karty podarunkowej dokona zakupów w kwocie wyższej, niż ta zdeponowana na Karcie 6. Transakcje pomiędzy Administratorem, a Posiadaczem Karty podarunkowej realizowane są w polskich złotych 7. Niewykorzystana Karta podarunkowa traci ważność po upływie 12 miesięcy od daty jej zakupu i aktywacji 8. Administrator nie zwraca niewykorzystanej kwoty zdeponowanej na Karcie podarunkowej 9. Procedura zwrotów towarów zakupionych za pomocą Karty podarunkowej jest taka sama jak w przypadku zwrotów towarów zakupionych za pomocą innych środków płatniczych 10. Zwrot towarów zakupionych w czasie ważności Karty nie może zostać zrealizowany po jego upływie ZGUBIENIE/USZKODZENIE KARTY PODARUNKOWEJ 1. Odpowiedzialność za zniszczoną lub zagubioną Kartę podarunkową ponosi jej Posiadacz 2. Zgubioną Kartę zastrzec może jej Posiadacz lub Nabywca bezpośrednio w salonie marki Kortas, w którym Karta została nabyta 3. Aby zastrzec Kartę podarunkową jej Nabywca lub Posiadacz ma obowiązek podania numeru Karty, który znaleźć można w Informacji o karcie 4. W przypadku, gdy osoba zastrzegająca Kartę nie potrafi podać jej numeru zobowiązana jest do podania jakichkolwiek danych umożliwiających Administratorowi jej identyfikację 5. Po zastrzeżeniu Karty nie ma możliwości dokonywania za jej pomocą transakcji 6. W razie zniszczenia/zastrzeżenia Karty podarunkowej i zgłoszenia tego faktu jej Posiadacz lub Nabywca automatycznie występuje o wydanie duplikatu. 7. Wydanie duplikatu Karty podarunkowej jest płatne. Koszt to 10 złotych, zostanie on pobrany z kwoty doładowania Karty 8. Duplikat Karty podarunkowej jest ważny do tego samego dnia, co pierwotna Karta podarunkowa. 9. Niekorzystanie z zagubionej czy zniszczonej Karty nie wydłuża okresu jej ważności ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI 1. Administratorem danych osobowych jest KORTASFASHION Sp.z o.o., 58-100, Świdnica, ul. Spółdzielcza 2/A, NIP 884-275-43-99, regon 361387918, KRS 0000556209 2. Administrator pobiera dane osobowe Nabywcy jedynie w celach niezbędnych do korzystania przez niego z programu Kart podarunkowych 3. Dane osobowe są podawane przez Nabywcę dobrowolnie, zaś Administrator nie wykorzystuje ich w celach marketingowych 4. Nabywca ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROGRAMU KART PODARUNKOWYCH 1. Nabywca ma obowiązek przekazać Posiadaczowi Informację o karcie 2. Posiadacz ma obowiązek przestrzegać niniejszego Regulaminu, dbania by karta nie została zgubiona czy też uszkodzona, zastrzeżenia jej w przypadku zaistniałych wcześniej wspomnianych okoliczności, ponosić odpowiedzialność w razie dokonanych transakcji za pomocą zgubionej, niezastrzeżonej Karty REKLAMACJE 1. Reklamacje Posiadacz Karty może wnosić z powodu nieuzasadnionego jej obciążenia lub otrzymania Karty już uszkodzonej przed zakupem. Na rozparzenie reklamacji dot. Karty podarunkowej Administrator ma 30 dni 2. Złożona reklamacja winna być pisemnie uzasadniona POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i jego postanowień 2. Wszelkie kwestie dotyczące programów tego typu, których niniejszy regulamin nie uwzględnia regulują zapisy Kodeksu Cywilnego 3. Spory pomiędzy uczestnikami programu Kart podarunkowych rozwiązywane będą polubownie 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15.08.2018 PROMOCJA 1 PLUS 1 W SKLEPACH STACJONARNYCH I. DEFINICJE Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zakupu w Salonie stacjonarnym; 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 3. Regulamin – niniejszy Regulamin promocji 1+1 w sklepach stacjonarnych Kortas ; 4. Salon stacjonarny (Salon) – placówki sieci Kortas, w których Klient może dokonać zakupu tj. Salon CH Magnolia Park Wrocław, Salon CH Pasaż Grunwaldzki Wrocław, Salon Świdnica, ul. Długa 8; 5. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827); II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania z promocji 1+1 w salonach stacjonarnych KORTAS 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności : a) zakres asortymentu objętego promocją b) zakres asortymentu, który nie wchodzi w skład oferty promocyjnej c) czas trwania promocji d) miejsce trwania promocji 3. Skorzystanie z opisanej w niniejszym regulaminie promocji oznacza akceptację go III. ZASADY PROMOCJI 1. Promocją 1+1 objęte są pakiety: 1 rzecz z bieżącej kolekcji oraz 1 rzecz z outletu 2. Promocją nie są objęte akcesoria oraz ubranka dla dzieci 3. Poprzez akcesoria rozumie się czapki, torby, naszyjniki, szale i kominy 4. Pakiet oznacza: rzecz z aktualnej kolekcji, która sprzedawana jest w regularnej cenie oraz rzecz przecenioną z outletu w cenie 1 złoty 5. Przy ewentualnej reklamacji klient reklamuje cały pakiet, a po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zwracana jest mu cała kwota, na którą składa się cena rzeczy z regularnej kolekcji i 1 złoty za rzecz z outletu 6. Jeżeli klient reklamuje rzecz z kolekcji bieżącej, a opcją rozpatrzenia reklamacji jest naprawa, nie zaś zwrot, to klient nie musi zwracać rzeczy z outletu 7. Promocja trwa od środy 29.08.2018 roku do niedzieli 2.09.2018 roku, zaś w salonie na Długiej 8 w Świdnicy do soboty 1.09.2018 roku 8. Promocja nie łączą się. 9. Wszelkie nieobjęte niniejszym regulaminem kwestie reguluje Kodeks Cywilny oraz Ustawa o prawach konsumenta IV. ZOBOWIĄZANIA 1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu 2. Organizator promocji jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu 3. Ewentualne spory wynikłe w związku z Promocją 1+1 będą przez obie strony rozwiązywane polubownie
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel