Darmowa dostawa od 200,00 zł

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KORTAS.PL z 14.02.2018

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.kortas.pl ;

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod [adresem], za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy KORTAS Agnieszka Kortas a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.kortas.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.kortas.pl , prowadzony jest przez KORTAS Agnieszka Kortas

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

 

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer lub innej przeglądarki internetowej

 

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa KORTAS Agnieszka Kortas zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.kortas.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. KORTAS Agnieszka Kortas może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez KORTAS Agnieszka Kortas a zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię [nazwa prowadzącego].

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody KORTAS Agnieszka Kortas

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla KORTAS Agnieszka Kortas,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.kortas.pl , dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „ Zamawiam z obowiązkiem zapłaty lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. 

4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z KORTAS Agnieszka Kortas Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

5.0. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5.1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.kortas.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską DHL i Paczkomatem InPost, umożliwiamy również odbiór osobisty w naszym salonie. Koszty dostawy wynoszą 12 zł przy przedpłacie. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Termin realizacji wysyłki to 1-3 dni robocze, najczęściej jednak są to 24h.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego SANTANDER 31 1090 2369 0000 0001 4182 6947

b) płatnością w systemie PAYPAL , PayU

c) zapłata kartą płatniczą W systemie PAYPAL , PayU

6.3. Termin płatności wynosi 7 dni od momentu złożenia zamówienia.

 

VII. Prawo do odstąpienia od umowy

Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas na adres pocztowy KORTAS 58-100 Świdnica, ul. Spółdzielcza 2/A lub mejlowo na adres sklep@kortas.pl  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który dołączany jest do każdego zamówienia

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy na Państwa konto wskazane w formularzu zwrotu w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. KORTAS Agnieszka Kortas  jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@kortas.pl . KORTAS Agnieszka Kortas  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. KORTAS Agnieszka Kortas podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić KORTAS Agnieszka Kortas wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: 58-100 Świdnica , ul Spółdzielcza 2/A mailowo pod adres sklep@kortas.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. KORTAS Agnieszka Kortas zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 

X. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

10.1.Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.2.W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.3.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy KORTAS Agnieszka Kortas a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę KORTAS Agnieszka Kortas 

10.4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Pole 4 odnosi się do umów kupna towaru.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KARTA PODARUNKOWA KORTAS REGULAMIN

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin „Karta Podarunkowa KORTAS” wyznacza zasady nabywania i użytkowania karty podarunkowej w salonach stacjonarnych i na www.kortas.pl

2. Poprzez użyte w niniejszym dokumencie określenia rozumie się: Administrator i Wydawca (dalej „Administrator”) KORTAS Agnieszka Kortas , 58-100, Świdnica, ul. Spółdzielcza 2/A, NIP 884-226-6435

Nabywca (dalej „Nabywca”) osoba fizyczna lub też prawna, która nabywa Kartę podarunkową za deklarowaną i zdeponowaną na Karcie kwotę

Posiadacz (dalej „Posiadacz”) osoba fizyczna, której Nabywca przekazał Kartę podarunkową, a co za tym idzie zdeponowane na niej środki

Akceptujący (dalej „Akceptujący”) pracownik Administratora, który przyjmuje płatność Kartą podarunkową

Paragon (dalej „Paragon”) dokument niefiskalny potwierdzający płatność Nabywcy za Kartę Podarunkową Informacje o Karcie podarunkowej dokument zawierający opis Karty Podarunkowej, okres jej ważności, kwotę, którą Nabywca zasilił kartę ect.

Transakcja łączona transakcja, w czasie której Posiadacz używa kilku form płatności za towary np. karty kredytowej oraz gotówki

 

NABYCIE KARTY PODARUNKOWEJ

1. Kartę podarunkową można kupić w salonie marki Kortas: Świdnica, ul. Długa 8 oraz w sklepie internetowym na https://www.kortas.pl/

2. Kartę podarunkową można zasilić: kwota minimalna: 50, kwota maksymalna: 1000

3. Aktywacja Karty podarunkowej następuje w dniu jej zakupu przez Nabywcę

4. Kupując Kartę podarunkową Nabywca wraz z nią otrzymuje od Akceptanta Paragon oraz Informację o Karcie podarunkowej

5. Raz załadowanej Karty Podarunkowej nie można ponownie zasilić

 

UŻYWANIE KARTY PODARUNKOWEJ

1. Karta podarunkowa jako metoda płatnicza obowiązuje tylko w salonach marki Kortas i przy zakupach na www.kortas.pl

2. Kwota, jaką Nabywca zasila Kartę podarunkową nie może zostać oprocentowana

3. Na Karcie podarunkowej nie znajdują się dane Posiadacza, w związku z czym może on przekazać ją innemu podmiotowi. W takim wypadku podmiot ten staje się jej Posiadaczem

4. Administrator reprezentowany przez Akceptującego nie wydaje Posiadaczowi reszty w gotówce w przypadku, gdy ten za zakupione towary zapłaci mniej, niż opiewa suma zdeponowana na Karcie podarunkowej

5. Administrator dopuszcza dopłatę (gotówka, karta płatnicza, karta kredytowa) w sytuacji, gdy Posiadacz Karty podarunkowej dokona zakupów w kwocie wyższej, niż ta zdeponowana na Karcie

6. Transakcje pomiędzy Administratorem, a Posiadaczem Karty podarunkowej realizowane są w polskich złotych

7. Niewykorzystana Karta podarunkowa traci ważność po upływie 12 miesięcy od daty jej zakupu i aktywacji

8. Administrator nie zwraca niewykorzystanej kwoty zdeponowanej na Karcie podarunkowej

9. Procedura zwrotów towarów zakupionych za pomocą Karty podarunkowej jest taka sama jak w przypadku zwrotów towarów zakupionych za pomocą innych środków płatniczych

10. Zwrot towarów zakupionych w czasie ważności Karty nie może zostać zrealizowany po jego upływie

 

ZGUBIENIE/USZKODZENIE KARTY PODARUNKOWEJ

1. Odpowiedzialność za zniszczoną lub zagubioną Kartę podarunkową ponosi jej Posiadacz

2. Zgubioną Kartę zastrzec może jej Posiadacz lub Nabywca bezpośrednio w salonie marki Kortas, w którym Karta została nabyta

3. Aby zastrzec Kartę podarunkową jej Nabywca lub Posiadacz ma obowiązek podania numeru Karty, który znaleźć można w Informacji o karcie

4. W przypadku, gdy osoba zastrzegająca Kartę nie potrafi podać jej numeru zobowiązana jest do podania jakichkolwiek danych umożliwiających Administratorowi jej identyfikację

5. Po zastrzeżeniu Karty nie ma możliwości dokonywania za jej pomocą transakcji

6. W razie zniszczenia/zastrzeżenia Karty podarunkowej i zgłoszenia tego faktu jej Posiadacz lub Nabywca automatycznie występuje o wydanie duplikatu.

7. Wydanie duplikatu Karty podarunkowej jest płatne. Koszt to 10 złotych, zostanie on pobrany z kwoty doładowania Karty

8. Duplikat Karty podarunkowej jest ważny do tego samego dnia, co pierwotna Karta podarunkowa.

9. Niekorzystanie z zagubionej czy zniszczonej Karty nie wydłuża okresu jej ważności

 

ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

1. Administratorem danych osobowych jest KORTAS Agnieszka Kortas , 58-100, Świdnica, ul. Spółdzielcza 2/A NIP 884-226-6435

2. Administrator pobiera dane osobowe Nabywcy jedynie w celach niezbędnych do korzystania przez niego z programu Kart podarunkowych

3. Dane osobowe są podawane przez Nabywcę dobrowolnie, zaś Administrator nie wykorzystuje ich w celach marketingowych

4. Nabywca ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROGRAMU KART PODARUNKOWYCH

1. Nabywca ma obowiązek przekazać Posiadaczowi Informację o karcie

2. Posiadacz ma obowiązek przestrzegać niniejszego Regulaminu, dbania by karta nie została zgubiona czy też uszkodzona, zastrzeżenia jej w przypadku zaistniałych wcześniej wspomnianych okoliczności, ponosić odpowiedzialność w razie dokonanych transakcji za pomocą zgubionej, niezastrzeżonej Karty

 

REKLAMACJE

1. Reklamacje Posiadacz Karty może wnosić z powodu nieuzasadnionego jej obciążenia lub otrzymania Karty już uszkodzonej przed zakupem. Na rozparzenie reklamacji dot. Karty podarunkowej Administrator ma 30 dni

2. Złożona reklamacja winna być pisemnie uzasadniona

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i jego postanowień

2. Wszelkie kwestie dotyczące programów tego typu, których niniejszy regulamin nie uwzględnia regulują zapisy Kodeksu Cywilnego

3. Spory pomiędzy uczestnikami programu Kart podarunkowych rozwiązywane będą polubownie

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 14.02.2018.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

REGULAMIN KLUBU KORTAS

 

DEFINICJE

1.    Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

2.    Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zakupu w Salonie stacjonarnym lub sklepie online

3.    Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4.    Regulamin – niniejszy Regulamin Klubu Kortas;

5.    Salon stacjonarny (Salon) – placówki sieci Kortas, w których Klient może dokonać zakupu i zapisać się do Klubu Kortas tj. Salon Świdnica, ul. Długa 8 oraz na www.kortas.pl;

6.    Saldo Klienta – pula wszystkich dokonanych przez Klienta transakcji w okresie przynależności do Klubu Kortas

7.    Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.    Niniejszy regulamin reguluje zasady członkostwa w Klubie Kortas i korzyści oraz obowiązków z niego wypływających

2.    Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) sposób i warunki przystąpienia do Klubu Kortas

b) sposób naliczania rabatów członkowskich

c) wysokości rabatów, zakres promocji inne przywileje wynikające z członkostwa w Klubie Kortas

d) sposób utraty członkostwa w Klubie Kortas

3.    Członkostwo w Klubie Kortas oznacza akceptację jego Regulaminu

 

ZASADY CZŁONKOSTWA

1.    Aby zostać Członkiem Klubu Kortas należy:

a. być aktywnym, zarejestrowanym Klientem Kortas, którego dane (przynajmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail) figurują w systemie transakcyjnym KORTAS Agnieszka Kortas 

b. wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w celach marketingowych i promocyjnych Kortas  z siedzibą w Świdnicy

c. na Saldzie Klienta posiadać transakcje opiewające na pulę przynajmniej 300 zł od początku członkostwa w Klubie Kortas

d. dokonać przynajmniej jednego zakupu w Salonach stacjonarnych bądź sklepie online przez ostatnie 12 miesięcy swojego członkostwa w Klubie Kortas

2.    Promocje wynikające z Członkostwa w Klubie nie łączą się z innymi promocjami i nie kumulują się

3.    W przypadku nakładania się czasów promocji, Członek Klubu Kortas decyduje, z której skorzysta

4.    Niewykorzystane rabaty nie przechodzą na dalszy okres członkostwa

5.    Wszelkie nieobjęte niniejszym regulaminem kwestie reguluje Kodeks Cywilny oraz Ustawa o prawach konsumenta

 

 

RABATY UDZIELANE CZŁONKOM KLUBU

1. Członkowie Klubu mają prawo do otrzymania następujących rabatów:

a. rabat urodzinowy w wysokości 30% udzielany na całość zamówienia za wyjątkiem akcesoriów i produktów z działu Outlet

b. rabat urodzinowy można zrealizować jedynie w dniu urodzin, których data musi być zgodna z tą podaną w systemie

c. w przypadku, gdy dzień urodzin Członka Klubu Kortas przypada na dzień niehandlowy może on zrealizować swój rabat online lub stacjonarnie, ale tylko w pierwszy dzień handlowy przypadający przed lub po urodzinach

d. jeżeli data urodzin Członka Klubu Kortas przypada na dłuższy okres niehandlowy to w takiej sytuacji jest on zobowiązany do kontaktu z przedstawicielem Kortas (mailowo na sklep@kortas.pl lub telefonicznie +48514481384) celem ustalenia indywidualnych warunków i terminu skorzystania z rabatu urodzinowego

e. rabat urodzinowy przysługuje Członkom Klubu, którzy dokonali transakcji zakupu w przeciągu ostatnich 3 miesięcy przed datą urodzin i których łączne saldo zakupów wynosi minimum 300 zł.

2. Premiowanie aktywnych Członków Klubu Kortas:

a. Klienci posiadający na swoim koncie Salo Klienta od 500 złotych wzwyż uprawnieni są do otrzymania rabatu 5% na całe zamówienie z wyłączeniem akcesoriów i produktów z działu Outlet

b. Klienci posiadający na swoim koncie Salo Klienta od 1000 złotych wzwyż uprawnieni są do otrzymania rabatu 10% na całe zamówienie z wyłączeniem akcesoriów i produktów z działu Outlet

 

UTRATA CZŁONKOSTWA W KLUBIE KORTAS

1. Klient przestaje być Członkiem Klubu Kortas, a tym samym traci prawo do otrzymywania rabatów i przywilejów z tym związanych gdy przez ostatnie 12 miesięcy nie dokonał zakupu w Salonach stacjonarnych Kortas bądź sklepie online

2. W powyższym przypadku Saldo Klienta zgromadzone na jego koncie zostaje wyzerowane

3. Jeżeli Klient takowy dokona zakupu po upływie regulaminowych 12 miesięcy, to jego saldo naliczane jest ponownie od stanu zerowego

 

ZOBOWIĄZANIA

1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu

2. KORTAS Agnieszka Kortas  jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu 
3. Ewentualne spory wynikłe w związku z uczestnictwem w Klubie Kortas, a tym samym związanymi z tym rabatami i promocjami będą przez obie strony rozwiązywane polubownie

 

INNE

1. Przedstawiciel KORTAS Agnieszka Kortas  ma prawo zadać Członkowi Klubu pytanie o jego dane osobowe celem weryfikacji lub aktualizacji niniejszych

2. Członek Klubu ma prawo do wglądu do swoich danych, ich aktualizacji oraz weryfikacji.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6.11.2017.

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel